In november nodigt het Platform 'Kinderen op de vlucht' je met plezier uit op haar filmdebatmaand. Zij organiseren die maand filmdebatten met drie films die telkens een verschillende stap tonen van de moeilijke reis van kinderen naar Europa.


Vrijdag 5 oktober mochten we 40 deelnemers verwelkomen op onze eerste praktijkdag ‘Kinderrechten op Lokaal niveau’. In 9 praktijktafels maakten de deelnemers kennis met experts inzake vrije tijd, inclusie, meisjesrechten, participatie, migratie, jeugdhulp, justitie, kinderrechteneducatie en kindvriendelijk beleid.


Ellen Vermeulen maakte een film over inclusief onderwijs, over 4 kinderen met een beperking die les volgen in het gewoon onderwijs. Sami, Irakli, Rosie en Nathan. 


Op dinsdag 16 oktober vindt de jaarlijkse Research On Stage plaats van het Kenniscentrum Kinderrechten. De dag gaat over kinderen, jongeren en milieu en gaat door in het ABC-huis te Brussel. 


Voor het nieuwe thema ‘Onzichtbare Kinderen’ zijn we op zoek naar organisaties die jonge mantelzorgers bereiken. Jonge mantelzorgers zijn minderjarigen die meer zorg opnemen in het gezin, omdat volwassenen dit (tijdelijk) niet kunnen. Zelfs al nemen ze zelf geen zorgtaken op, vaak maken ze zich wel veel zorgen om hun een gezinslid met een fysieke of psychische beperking of verslaving.


Wil je aan de slag rond kinderrechten op het lokaal niveau? Kom dan zeker naar deze namiddag boordevol praktijken en inspiratie. 


In maart 2014 lanceerde een groep NGO’s een campagne om een wereldwijd onderzoek op te zetten naar kinderen die beroofd worden van hun vrijheid. Om deze problematiek aan te kaarten wordt momenteel een uitgebreid globaal onderzoek over kinderen beroofd van hun vrijheid uitgevoerd in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In september worden de eerste resultaten verwacht.


Op 23 augustus trok een coalitie van vijftien middenveldorganisaties, waaronder de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten, naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. De coalitie vraagt de schorsing en opheffing van het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt.


Sinds 11 augustus 2018 is het koninklijk besluit van kracht dat bepaalt dat gezinnen met kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op de verwijdering uit ons land. Voor dit doel werden dit jaar gezinsunits gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. De bouw en nu de opening van het centrum stuit al sinds de start op sterk verzet uit binnen- en buitenland.


De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 -2020 werkt de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘onzichtbare kinderen’.


Op 4 juni presenteerde de Kinderrechtencoalitie de prioritaire thema’s van het Alternatief Rapport aan Kinderrechtencomité in Genève. Op basis van onder andere deze input, kreeg ons land een lijst van bijkomende vragen toegestuurd. 


De VVSG maakte samen met de Brusselse en Waalse OCMW's een handige informatiebrochure over niet begeleide minderjarige vluchtelingen.


In juni werden de cijfers van het onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC's) en de zogenaamde proeftuinen bekend gemaakt. 


Zeven Gentse jongeren zijn bezorgd over de toekomst van de planeet en dus ook hun toekomst. Ze willen niet langer passief wachten tot politici sterke beslissingen durven te nemen. Ze trekken in oktober hun stoute schoenen aan en stappen van Gent naar Brussel om hun bezorgdheden en eisen persoonlijk over te maken aan politici. 


Op 18 juli werd een wetsvoorstel aangenomen in de kamer dat stelt dat elke gemeente vanaf nu over een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’ (LIVC) moet beschikken.


De Vlaamse Regering keurde op 13 juli de ontwerptekst met de nieuwe eindtermen voor de lagere graad middelbaar goed.


Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Ontdek hier hun vormingsaanbod voor het najaar 2018.

Arktos is op zoek naar een halftijds stafmedewerker en een voltijds vormingsmedewerker

Op 1 januari nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving, de activiteiten én de hele medewerkersploeg van Steunpunt Jeugdhulp over. SAM verbindt de expertise van vijf fusiepartners.

Besnijdenissen van meisjes en vrouwen in Vlaanderen een randfenomeen? Niets is minder waar.


Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren met trots en enthousiasme de tweede Belgische Kinderrechtenprijs.


De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Unicef, het Kinderrechtencommissariaat, Unia en hun Franstalige tegenhangers werden op maandag 4 juni gehoord door het Kinderrechtencomité in Genève over de toepassing en naleving van het Kinderrechtenverdrag in België.


Awel lanceerde een onderzoeksrapport over de impact van de terreuraanslagen op de jongeren die hen contacteerden.


Het project (Dé)clic is het logische vervolg op het project ‘Make- it Safe’. Het kreeg vorm vanuit de vaststelling dat een jongere die in nood is, zich makkelijker wendt tot andere jongeren om hulp te vragen. 


Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder.


Op 10 april 2018 is in Arnhem het Kinderrechtkantoor geopend. Het Kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat in opdracht van kinderen werkt. 


Unia heeft sinds kort de internationale erkenning als nationale mensenrechteninstelling met status B. Unia dankt die status aan haar onafhankelijkheid en inzet voor mensenrechten, onder meer voor het recht op gelijke kansen en non-discriminatie.


Op maandag 4 juni 2018 werden de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Unicef, het Kinderrechtencommissariaat, Unia/Myria, het Steunpunt armoedebestrijding en hun Franstalige tegenhangers gehoord door het Kinderrechtencomité in Genève. 


De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind.


Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité.


In oktober 2018 komt de film ‘INCLUSIEF’ uit. ‘Inclusief’ neemt het standpunt in van vijf kinderen. We kijken mee over hun schouder, naar hun leven thuis en in school.


2018 is het jaar van de verandering voor de Kinderrechtencoalitie. Met een nieuw Alternatief Rapport, een nieuwe coördinator en een hervorming van het lidmaatschap (daarover later meer), gaan we nu ook de zomer tegemoet met een fonkelnieuw team.


Vanaf juli worden weer gezinnen met kinderen opgesloten naast de luchthaven. Het opsluiten van gezinnen met kinderen is al jaren een zeer omstreden beslissing, maar blijft opduiken op de politieke agenda.


Zowel de Belgische als de Nederlandse overheden moeten er alles aan doen om IS-kinderen terug te halen uit oorlogsgebied. Zo pleiten Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en de Nederlandse kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.


Chirojeugd Vlaanderen schreef een memorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.


Op 27 april organiseerde de Vlaamse scholierenkoepel een inleefdag voor onderwijsbeleidsmakers. 50 beleidsmakers volgenden vrijdag een hele dag les in een middelbare school. Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie, volgde een dagje les in Sint-Vincentius Deinze, Campus Leiepoort Deinze.

Op 19 maart diende de Kinderrechtencoalitie samen met 10 andere organisaties een gezamenlijk beroep in bij het Grondwettelijk hof om de wet op schijnerkenningen nietig te laten verklaren.

De kinderrechtencoalitie koos op de algemene vergadering van 28 maart een gloednieuw bestuur uit haar leden. Het werd een sterke ploeg geëngageerde vertegenwoordigers van de lidorganiaties van de Kinderrechtencoalitie.

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

De Brusselse regering bereikte op 28 maart een akkoord over de kinderbijslag. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2020.

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben

Kinderhandel is dichterbij dan je denkt.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België.

De Kinderrechtencoalitie vraagt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "het belang van het kind" centraal te stellen in de migratiewetgeving.

De federale regering wil via huiszoekingen mensen zonder wettig verblijf opsporen die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Op zaterdag 18 november werd de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt aan de School van het Maximiliaanpark.

StampMedia onderzocht  de mogelijke kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits presenteerde samen met onderzoekers van KU Leuven de Vlaamse resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016.

Discriminatie tegen meisjes is dagelijkse realiteit in België, zo blijkt uit een peiling van Plan International België naar aanleiding van wereldmeisjesdag. 

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

De Integrale Jeugdhulpverlening verhoogde de capaciteit niet…

Staat de politie ook ten dienste van kinderen en jongeren?

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier.