Eerste resultaten wereldwijde VN studie over vrijheidsberoving van kinderen verwacht in september 2018

In maart 2014 lanceerde een groep NGO’s een campagne om een wereldwijd onderzoek op te zetten naar kinderen die beroofd worden van hun vrijheid. Ondanks internationale conventies zoals het kinderrechtenverdrag, worden wereldwijd nog altijd duizenden kinderen van hun vrijheid beroofd. Detentie kan een reactie zijn op jeugddelinquentie maar kan eveneens het gevolg zijn van gewapende conflicten of als bescherming tegen mensenhandel worden toegepast. Doch ook het institutionaliseren van kinderen met een handicap, opsluiting omwille van migratieredenen of psychische problemen komen vaak voor. Kinderen beroofd van hun vrijheid vormen wereldwijd een onzichtbare groep waar heel weinig gegevens over worden verzameld. Ze zijn kwetsbaar voor misbruik, geweld en verwaarlozing.

Om deze problematiek aan te kaarten wordt momenteel een uitgebreid globaal onderzoek over kinderen beroofd van hun vrijheid uitgevoerd in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Globaal worden drie soorten gegevens verzameld. Ten eerste worden over de hele wereld regeringen aangespoord om de werkelijke cijfers te verzamelen van hoeveel kinderen op één specifieke dag, 26 juni 2018, van hun vrijheid beroofd zijn. Ten tweede kijkt de studie naar statistieken over het aantal kinderen dat van hun vrijheid is beroofd voor elk van de laatste tien jaar (van 2008 tot 2017). Ten derde wordt er gepolst naar voorbeelden van goede praktijken en innovatieve alternatieven die regeringen hebben aangenomen om ervoor te zorgen dat minder kinderen van hun vrijheid beroofd zijn. Ook in België werden deze gegevens verzameld. De coördinatie gebeurde door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Dit soort wereldwijde studies bieden een belangrijke gelegenheid om een bepaalde problematiek - zoals de vrijheidsberoving van kinderen - hoog op de internationale politieke agenda te plaatsen en waren eerder al de aanleiding voor betere wetgeving en bescherming van kinderen (the Impact of Armed Conflict on Children (1996), Violence Against Children (2006), maar moeten ook met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.

De VN hanteert een zeer ruime definitie van vrijheidsberoving, en het is niet duidelijk hoe andere landen deze zullen invullen. In België werden bijvoorbeeld kinderen in internaten niet meegerekend daar deze niet geacht worden van hun vrijheid beroofd te zijn, terwijl dit in andere landen misschien wel zo zal zijn. Daarentegen werden kinderen die omwille van een beschermingsmaatregel geplaatst zijn, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel, wel in kaart gebracht voor België. Het is dus niet aangewezen om de cijfers als vergelijkbaar materiaal te beschouwen. Contextualisering van de cijfers is ook zeer belangrijk daar het ook niet de bedoeling kan zijn om bepaalde beschermingsmodellen af te zwakken.

In september worden de eerste resultaten verwacht.

Vragen? Meer info vind je via onderstaande linken.

https://www.ncrk.be   

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx

https://childrendeprivedofliberty.info/wp-content/uploads/2018/07/GSCDL_NGO-Panel_Implementation-National-Action-Plan-June-2018.pdf